OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

OPERA -case-esimerkkejä ja prosessikuvauksia

JOHDON TYÖKALUT PROSESSIJOHTAMISESSA, Case Orfer Oy,  Liiketelouden opinnäytetyö, Lahden AMK, Viktoria Sarena, 2015. OPERA:n käyttöä prosessien parantamisessa kuvataan sivulta 28 alkaen.

Työhyvinvoinnin kehittäminen lastensuojelulaitoksessa toiminnallisten menetelmien avulla, sosiaalialan opinnöytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu, Moona Ketola, Sara-Sofia Kinnunen, 2015. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus, ja case-esimerkki pohdittaessa konkreettisia tavoitteita omaan työskentelyyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Välineitä ja tietoa Haavikon arkeen tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan tuettua päätöksentekoa, Sosiaalialan opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Elina Jantunen, 2015. OPERA:n menetelmäkuvaus ja case-esimerkki alkaen sivulta 17.

LAADUN ITSEARVIOINTI PÄIVÄKODISSA, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan opinnäytetyö, Riitta Vuorinen, 2015. Itsearvioinnin tulosten käsittely OPERA-tekniikalla, OPERA-menetelmän kuvaus, työskentelyn tulokset sekä käyttäjäkokemuksia.

Kuntien tulevaisuusfoorumi VII / Kuntaliitto 6.5.2014, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, professori Pasi-Heikki Rannisto, 2014. Tuplatiimi case-esimerkki: "Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi".

Valmistautumista vertaisauditointiin, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, 2014, case-esimerkki keskeisten vertaisauditointikysymysten muodostamisesta Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä

ENSIHOIDON RISKIT HALLINTAAN, Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Jyväskylän AMK, Antti Niittylahti, 2013. Tuplatiimi/OPERA:n käyttöä ensihoidon riskien analysoinnissa kuvataan sivulta 25 alkaen.

AJANKÄYTÖN HALLINTA ETÄJOHTAMISTYÖSSÄ, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnäytetyö, Kajaanin AMK, Mirjami Komulainen, 2013. Tutkimuksessa selvitettiin Tuplatiimi/OPERA:n avulla, miten sähköisiä viestintävälineitä voidaan parhaiten hyödyntää etäjohtamistyössä.

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI – opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, TEKES, Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Marja-Liisa Manka, 2012. Yksityiskohtainen kuvaus Tuplatiimi/OPERA-menetelmän käytöstä kuntalaisten omien näkökulmien kartoittamisessa kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Tuplatiimin kuvaus alkaa sivulta 34. 

Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen – Tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä, akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto kasvatustieteiden yksikkö, Arja Pakkala, 2011. Monipuolinen kuvaus Tuplatiimi/OPERA -menetelmän käytössä henkilöstön kehittämisessä + case-esimerkkejä.

TYÖHYVINVOINNIN JATKUVA KEHITTÄMINEN, kauneudenhoitoalan opinnäytetyö, Turun AMK, Oona Harjula, 2011. Työ sisältää monipuolisen kuvauksen Tuplatiimi/OPERA:n käytöstä esimerkein, sisältäen OPERA:n prosessikuvauksen. 

Polikliinisen palovammapotilaan hoidon kehittäminen Töölön sairaalassa, sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Opri Kuokkanen, 2011. Lyhyt kuvaus OPERA:n käytöstä kehittämistyökaluna sivulla 26. 

Tulevaisuuden osaajaksi – Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella, Tampereen yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Kuntoutussäätiö, Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää, 2010. Case-esimerkki palvelutalon ydinosaamisen kartoituksessa Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

YRITTÄJYYSKASVATUSMALLIN LUOMINEN SUKUPOLVENVAIHDOSTA VARTEN, Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Tuotantotalouden koulutusohjelma, Terhi Puntila, 2010. Ratkaisun kehittäminen mm. OPERA-menetelmällä, sekä OPERA-menetelmän kuvaus (liite 3).

Case Koivujärvi – Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen, Työturvallisuuskeskus, 2009. Case-esimerkki strategian maastouttamisesta OPERA-menetelmällä. OPERA-menetelmän kuvaus, vaiheittainen case-esimerkki sekä työn lopputulokset kuvattuna.

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu. Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), 2006, OPERA-kuvaus liitteessä 1

OSALLISTAVA TYÖYHTEISÖVALMENNUS: Miten työyhteisö muuttui? – osallistujien ja johtoryhmän käsityksiä, sosiologian Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Arja Pakkala, 2006. Case-tutkimus osallistavien menetelmien (lähinnä Tuplatiimi/OPERA) käyttöönotosta ja niiden aiheuttamista muutoksista työyhteisön toiminnassa eräässä metallisteollisuusyrityksessä.

Kansalaiset tienkäyttäjinä, Tiehallinto, Mirka Vihavainen, 2005. Case-esimerkki tulevaisuuden asiakaslähtöisen tienpidon piirteistä Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

Funktionaalisten elintarvikkeiden klusteri: Esiselvitys, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Hannu Hernesniemi, 2004. Tuplatiimi/OPERA -Case esimerkki funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisen haasteista, tarvittavista toimenpiteistä ja keskeisistä toimijoista. 

TULEVAISUUS JA TURVALLISUUS: POLIISIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA – Esiselvitys, Turun kauppakorkeakoulu ja Länsi-Suomen lääninhallitus, Ira Ahokas, 2003. Case-esimerkki Tuplatiimi/OPERA -menetelmän käytöstä arvioitaessa Suomen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tulevaisuudessa.

Kouluttajan työkalupakki – kättä pitempää päihdekoulutuksen kehittämiseen, Lucia Di Furia et al, 2003, Tuplatiimi/OPERA -työtavan esittely ja case-esimerkki alkaen sivulta 80.

Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella – Toteutusedellytysten kehittäminen, VTT, Virpi Ekholm, 2003. Case-esimerkki muuraustöiden hallitun talvitoteutuksen ideoinnista Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä. 

MEGATRENDIT JA KLUSTERIEN KEHITYS, Työministeriö, Hannu Hernesniemi, 2001. Case-esimerkki OPERA-menetelmän käytöstä tulevaisuuden megatrendien tunnistamisessa, käyttökokemuksia sekä työskentelyn lopputulos kuvattuna OPERA-taulun avulla, sekä lopptutuloksen syvällistä analyysiä.  

Tuotekehitys. Aalto yliopisto, Tapani Jokinen, 2001. OPERA-menetelmän kuvaus tuotekehityksen työkaluna alkaen sivulta 59.

Lähtökohtaraportti, Kauppi-Niihaman osayleiskaava, Tampereen kaupunki, 2001, case-esimerkki osayleiskaavalle asettetavien tavoitteiden muodostamisesta Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

Pientalomuurauksen kehittäminen, VTT, Hannu Koski & Juhani Nummi. 1996. Tuplatiimi/OPERA -Case-esimerkki muuraustyöhön liittyvien ongelmien löytymiseksi.  

Tuuletetaan kokoukset, Yliopistolainen, artikkelit 3/97, Sirkku Liukkonen, 1997. Hyvä yhteenveto Tuplatiimi/OPERA-tekniikan eduista ja keskeisistä piirteistä.

Osallistavia menetelmiä ja rakenteita sosiaaliviraston työssä – Opas sosiaaliviraston työntekijöille, Helsingin kaupinki, sosiaalivirasto, Riitta Halttunen-Sommardahl. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus ja käyttökokemuksia.

Tuplatiimi/OPERA-tekniikan lyhyt kuvaus

Tuplatiimi/OPERA:n lyhyt kuvaus Maaseudun Sivistysliiton sivuilla.

Kainuun soten strategiakäsikirja. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus case-esimerkin avulla, esimerkkinä strategisten päämäärien / läpimurtotavoitteiden ideointi Kainuun soten strategiatyössä, Pirjo Jokelainen, Niina Komulainen ja Miika Mielityinen.

 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning