OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Ett lärprojekt inom REG LAB 2011-2012 hade till syfte att öka kunskapen och kompetensen av dialogprocesser inom kulturområdet med utgångspunkt från kultursamverkansmodellen. ”Ordet dialog kommer från grekiskans Dia = genom Logos = ord, tal, språk eller mening En kort definition är ”meningsfulla samtal”.”  Dialog och delaktighet samt olika exempel på metoder för dialogmöten belystes under lärprojektet. 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning