OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Resfria möten

Trafikverket har tagit fram en handledning för resfria möten.

 "Med resfria eller virtuella möten menas möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser (Internetbaserade möten via en dator eller annat Internetbaserat användargränssnitt)." 
”Ett tungt vägande skäl till att en organisation börjar använda sig av resfria möten är att minska sina resekostnader. Tjänsteresandet i Sverige kostar årligen uppskattningsvis cirka 50 miljarder kronor, och inräknat förlorad arbetstid och andra omkostnader som resandet för med sig, troligtvis väl över 100 miljarder kronor. Om resfria möten ”bara” ersätter var femte resa i Sverige blir den årliga besparingen i reseomkostnader cirka 20 miljarder kronor.” (Ur Resfria möten – en handledning). 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning