OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Buy books and accessories to learn to use OPERA in depth

Would you like your meetings to be filled with excitement and creativity? Would you like the people in your meetings to be committed to the decisions made in the meeting? In this e-book for iPad, iPhone and Mac, both the methodology and the psychological principles behind OPERA are described in detail. 

Click here to download the e-book.

In this link, you can buy the physical book (hard cover), and accessories for "manual" OPERA meetings.

If you need OPERA training of professional facilitation in your local language, you'll find it at Innotiimi-ICG

OPERA reading

In this link, you can read and download an OPERA quick guide as a pdf file, available at Integrated Consulting Group (ICG) Austrian webpage. Another short description is available here at ICG Czech.

A very good practical experience of using OPERA method in Method Case Studies (by Tracey Powers-Erkkilä & Danica Klempová); OPERA description starts at page 80.

Short description of OPERA method at world-changers.org

OPERA -case-esimerkkejä ja prosessikuvauksia (in Finnish) 

JOHDON TYÖKALUT PROSESSIJOHTAMISESSA, Case Orfer Oy,  Liiketelouden opinnäytetyö, Lahden AMK, Viktoria Sarena, 2015. OPERA:n käyttöä prosessien parantamisessa kuvataan sivulta 28 alkaen.

Työhyvinvoinnin kehittäminen lastensuojelulaitoksessa toiminnallisten menetelmien avulla, sosiaalialan opinnöytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu, Moona Ketola, Sara-Sofia Kinnunen, 2015. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus, ja case-esimerkki pohdittaessa konkreettisia tavoitteita omaan työskentelyyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Kuntien tulevaisuusfoorumi VII / Kuntaliitto 6.5.2014, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, professori Pasi-Heikki Rannisto, 2014. Tuplatiimi case-esimerkki: "Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi".

Valmistautumista vertaisauditointiin, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, 2014, case-esimerkki keskeisten vertaisauditointikysymysten muodostamisesta Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä

ENSIHOIDON RISKIT HALLINTAAN, Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Jyväskylän AMK, Antti Niittylahti, 2013. Tuplatiimi/OPERA:n käyttöä ensihoidon riskien analysoinnissa kuvataan sivulta 25 alkaen.

AJANKÄYTÖN HALLINTA ETÄJOHTAMISTYÖSSÄ, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnäytetyö, Kajaanin AMK, Mirjami Komulainen, 2013. Tutkimuksessa selvitettiin Tuplatiimi/OPERA:n avulla, miten sähköisiä viestintävälineitä voidaan parhaiten hyödyntää etäjohtamistyössä.

ASIAKKAAT KUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄJIKSI – opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, TEKES, Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Marja-Liisa Manka, 2012. Yksityiskohtainen kuvaus Tuplatiimi/OPERA-menetelmän käytöstä kuntalaisten omien näkökulmien kartoittamisessa kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Tuplatiimin kuvaus alkaa sivulta 34. 

Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen – Tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä, akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto kasvatustieteiden yksikkö, Arja Pakkala, 2011. Monipuolinen kuvaus Tuplatiimi/OPERA -menetelmän käytössä henkilöstön kehittämisessä + case-esimerkkejä.

TYÖHYVINVOINNIN JATKUVA KEHITTÄMINEN, kauneudenhoitoalan opinnäytetyö, Turun AMK, Oona Harjula, 2011. Työ sisältää monipuolisen kuvauksen Tuplatiimi/OPERA:n käytöstä esimerkein, sisältäen OPERA:n prosessikuvauksen. 

Polikliinisen palovammapotilaan hoidon kehittäminen Töölön sairaalassa, sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Opri Kuokkanen, 2011. Lyhyt kuvaus OPERA:n käytöstä kehittämistyökaluna sivulla 26. 

Tulevaisuuden osaajaksi – Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella, Tampereen yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Kuntoutussäätiö, Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää, 2010. Case-esimerkki palvelutalon ydinosaamisen kartoituksessa Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu. Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), 2006, OPERA-kuvaus liitteessä 1

OSALLISTAVA TYÖYHTEISÖVALMENNUS: Miten työyhteisö muuttui? – osallistujien ja johtoryhmän käsityksiä, sosiologian Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Arja Pakkala, 2006. Case-tutkimus osallistavien menetelmien (lähinnä Tuplatiimi/OPERA) käyttöönotosta ja niiden aiheuttamista muutoksista työyhteisön toiminnassa eräässä metallisteollisuusyrityksessä.

Kansalaiset tienkäyttäjinä, Tiehallinto, Mirka Vihavainen, 2005. Case-esimerkki tulevaisuuden asiakaslähtöisen tienpidon piirteistä Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

Funktionaalisten elintarvikkeiden klusteri: Esiselvitys, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Hannu Hernesniemi, 2004. Tuplatiimi/OPERA -Case esimerkki funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisen haasteista, tarvittavista toimenpiteistä ja keskeisistä toimijoista. 

TULEVAISUUS JA TURVALLISUUS: POLIISIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA – Esiselvitys, Turun kauppakorkeakoulu ja Länsi-Suomen lääninhallitus, Ira Ahokas, 2003. Case-esimerkki Tuplatiimi/OPERA -menetelmän käytöstä arvioitaessa Suomen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tulevaisuudessa.

Kouluttajan työkalupakki – kättä pitempää päihdekoulutuksen kehittämiseen, Lucia Di Furia et al, 2003, Tuplatiimi/OPERA -työtavan esittely ja case-esimerkki alkaen sivulta 80.

Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella – Toteutusedellytysten kehittäminen, VTT, Virpi Ekholm, 2003. Case-esimerkki muuraustöiden hallitun talvitoteutuksen ideoinnista Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä. 

Tuotekehitys. Aalto yliopisto, Tapani Jokinen, 2001. OPERA-menetelmän kuvaus tuotekehityksen työkaluna alkaen sivulta 59.

Lähtökohtaraportti, Kauppi-Niihaman osayleiskaava, Tampereen kaupunki, 2001, case-esimerkki osayleiskaavalle asettetavien tavoitteiden muodostamisesta Tuplatiimi/OPERA -menetelmällä.

Pientalomuurauksen kehittäminen, VTT, Hannu Koski & Juhani Nummi. 1996. Tuplatiimi/OPERA -Case-esimerkki muuraustyöhön liittyvien ongelmien löytymiseksi.  

Tuuletetaan kokoukset, Yliopistolainen, artikkelit 3/97, Sirkku Liukkonen, 1997. Hyvä yhteenveto Tuplatiimi/OPERA-tekniikan eduista ja keskeisistä piirteistä.

Osallistavia menetelmiä ja rakenteita sosiaaliviraston työssä – Opas sosiaaliviraston työntekijöille, Helsingin kaupinki, sosiaalivirasto, Riitta Halttunen-Sommardahl. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus ja käyttökokemuksia.

Tuplatiimi/OPERA-tekniikan lyhyt kuvaus

Tuplatiimi/OPERA:n lyhyt kuvaus Maaseudun Sivistysliiton sivuilla.

Kainuun soten strategiakäsikirja. Tuplatiimi/OPERA -menetelmän kuvaus case-esimerkin avulla, esimerkkinä strategisten päämäärien / läpimurtotavoitteiden ideointi Kainuun soten strategiatyössä, Pirjo Jokelainen, Niina Komulainen ja Miika Mielityinen.

 

 

 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning